Leden, vrienden en belangstellenden

14738852249_18e2fd6fb7_mVan harte welkom, de deur staat voor u open!
Voor wie interesse heeft, staat de deur altijd open. De Remonstrantse Broederschap kent leden, vrienden en belangstellenden. U kunt zich als zodanig laten inschrijven bij de Remonstranten in Schoonhoven of landelijk bij de Broederschap.

Leden: Volwassenen vanaf ca 18 jaar kunnen in de Schoonhovense Remonstrantse Gemeente worden bijgeschreven als lid van de Remonstrantse Broederschap, na ondertekening van de Beginselverklaring, al dan niet voorafgegaan door het schrijven van een persoonlijke geloofsbelijdenis.

Vrienden: Naast leden kent de Broederschap ook vrienden. U kunt vriend worden door u als zodanig te laten inschrijven in het vriendenregister van de Schoonhovense Remonstrantse Gemeente.

Belangstellenden: Mensen, die zich betrokken voelen zonder dat zij zich tot de leden of vrienden rekenen, kunnen zich desgewenst abonneren op het kerkblad. Daarnaast zijn zij welkom bij alle activiteiten en diensten.

Wanneer u overweegt om lid of vriend te worden, kunt u rekenen op de steun en begeleiding van de predikant. Neemt u hiervoor contact op met de interim-predikant, ds. M. Junte, telefoon 06 21859121.

Financiën: De Gemeente kan haar activiteiten uiteraard niet realiseren zonder een gezonde financiële basis. Daarom vragen wij van nieuwe leden/vrienden in het eerste jaar een minimum jaarbijdrage van € 90,-. In dit bedrag zijn het quotum (dat is de vaste bijdrage, die door onze gemeente per lid/vriend aan de landelijke Broederschap moet worden afgedragen) plus het abonnement op het gemeenteblad begrepen. Na een jaar wordt van een lid/vriend minimaal € 150,- per jaar verwacht. Uiteraard wordt tevens een beroep gedaan op aanvullende giften om alle kosten van onze geloofsgemeenschap te financieren. Mocht een bijdrage op bezwaren stuiten, dan kan met de penningmeester een regeling worden getroffen, want financiën mogen geen belemmering vormen om als lid of vriend tot de Gemeente toe te treden.

De bankrekeningnummers  van de Remonstrantse Gemeente zijn: NL09 INGB 0000 1362 40 en NL 09 RABO  0134 5853 56, beide ten name van Remonstrantse Gemeente te Schoonhoven. Heeft u nog vragen met betrekking tot de financiën, dan kunt u contact opnemen met de penningmeester, Kees de Langen, telefoon 0182 501169.