Kerkdiensten

Over onze kerkdiensten
De zondagse kerkdiensten worden in de regel eenmaal per twee weken gehouden en beginnen om 10.00 uur. Kijk in onze agenda voor de juiste datum en tijd.

Iedereen is van harte welkom!

Orde van dienst
Hieronder vindt u een orde van dienst, zoals wij die vaak gebruiken. Maar er zijn natuurlijk ook andere manieren mogelijk. De liturgiecommissie zorgt bijvoorbeeld ook voor andere invullingen van orden van dienst bij de bijzondere diensten. Tevens bieden wij ook ruimte voor andersoortige diensten. Voor de nieuwe bezoekers zullen losse blaadjes met de betreffende orde van dienst met de tekst en de muziek van het antwoordlied verstrekt worden. Daarop staat ook de beginselverklaring van de remonstranten vermeld.

 1. Orgelspel
  De kerkenraad en voorganger komen binnen, de voorganger neemt plaats voor in de kerk bij de overige kerkenraadsleden, het dienstdoend kerkenraadslid blijft staan, spreekt een welkomstwoord, doet de mededelingen, steekt de kaars aan en geeft de voorganger een hand. De voorganger gaat de preekstoel op en kondigt het eerste lied aan. De gemeente is inmiddels gaan staan.
 2. Gemeenschappelijk lied
 3. Votum
 4. Antwoord van de gemeente (op de melodie van psalm 134)
  Tot U, Heer is ons hart gericht.
  Hier zijn wij, open voor Uw licht.
  Gij geeft ons kracht tot stilt’ en strijd.
  Kom tot ons, Eeuw’ge in den tijd.
  Amen.De gemeente gaat zitten
 5. Bijbellezing
 6. Gebed
 7. Tekstopgave
 8. Gemeenschappelijk lied
 9. Preek
 10. Orgelspel
 11. Stilte en gebed, dat wordt besloten met een gemeenschappelijk Onze Vader
  Tijdens het voorspel van het slotlied vinden twee collecten plaats.
  Na de collecten gaat de gemeente staan.
 12. Slotlied
 13. Zegen
  Ter afsluiting van de dienst blaast het dienstdoend kerkenraadslid de kaars uit en loopt voor de voorganger uit naar de uitgang. Daar kunnen de kerkgangers bij het verlaten van de kerk afscheid nemen van de voorganger.
 14. Orgelspel.

Koster
Naast zijn vele andere taken verwelkomt de koster samen met de gastvrouwen (zie hieronder) de kerkgangers en helpt hen, indien nodig, naar hun zitplaats. Hij deelt de orden van dienst en/of de liedbundels en eventueel andere informatie uit. Zo nodig attendeert hij de mensen op de bloemenlijst. Ons kostersechtpaar is: Johan en Anja van der Oest, Kruispoortstraat 6, 2871 DK Schoonhoven, telefoon 0182 385829.

Gastvrouwen
De taak van de gastvrouwen bestaat uit het ontvangen van de kerkgangers, bekende en onbekende, en het verder samen met de koster doen wat er te doen valt om te zorgen dat de kerkgangers zich welkom en behaaglijk voelen. Onze gastvrouwen zijn: Ria Janse, zij is tevens contactpersoon, telefoon: 0182 385628, Marga de Langen en Ans de Graaf.

Collecten en collectanten
Aan het einde van de kerkdienst wordt er gecollecteerd voor de opgegeven doelen. Deze doelen worden telkens van tevoren gepubliceerd in ons kerkblad ‘DOORKIJK’.

Bloemen in de dienst
De bloemen in de dienst worden bij toerbeurt door gemeenteleden/vrienden meegebracht naar de kerk. Daartoe ligt achter in de kerk een lijst waarop men kan aangeven bij welke dienst men voor de bloemen wil zorgen. De bloemen in de dienst worden op voorstel van de diaconale commissie bestemd voor iemand die hiervoor in aanmerking komt.

Opname kerkdiensten
Door regionale omroep wordt regelmatig een dienst in onze kerk opgenomen, die vervolgens een week later wordt uitgezonden.

Vervoer van en naar de kerk
Indien u voor het bezoek aan de kerkdienst of voor een andere bijeenkomst in de kerk graag opgehaald wilt worden, kan er meestal wel voor vervoer voor u geregeld worden. Neemt u dan contact op met Ria Janse, telefoon 0182 385628 of met de familie Van der Waal, telefoon 0182 384131.