Remonstranten ‘Open voor iedereen’

8066094599_2bf670b78c_bRemonstranten vormen een open geloofsgemeenschap. Er is geen vaste, voor ieder bindende geloofsbelijdenis. Er zijn in de loop van de geschiedenis wel Remonstrantse geloofsbelijdenissen vastgesteld, in totaal drie maal. De laatste belijdenis dateert van 10 juni 2006 en is dus nog heel jong! Het karakter van een belijdenis is in remonstrantse ogen nooit bindend. Het is een “baken om te gaan”, nooit een wapen om te slaan. Nooit gaat het er bij Remonstranten om anderen te overtuigen van het eigen gelijk. Geloof is een persoonlijke keus. Niemand kan een ander dwingen om hetzelfde te geloven. Ieder gelooft voor zich, hoezeer Remonstranten ook beseffen dat God álle mensen roept. Daar kunnen door mensen geen beperkingen aan worden gesteld.

Iedereen is welkom. Zo staat het gehele kerkelijk leven, inclusief het avondmaal, de doop en het zegenen van relaties open voor iedereen. Van mensen die zich op een of andere manier willen verbinden met de Remonstrantse Broederschap wordt dan ook niets meer gevraagd dan dat zij zich herkennen in haar beginselverklaring:

“De Remonstrantse Broederschap is een geloofsgemeenschap, die – geworteld in het Evangelie van Jezus Christus en getrouw aan haar beginsel van vrijheid en verdraagzaamheid – God wil eren en dienen.”

Al sinds het begin van de vorige eeuw kent de Broederschap ook vrouwelijke predikanten en kerkenraadsleden. Duurzame levensverbintenissen van mannen met vrouwen, vrouwen met vrouwen en mannen met mannen worden ingezegend. De Remonstrantse Broederschap kent de kinder- en de volwassenendoop.