Van harte welkom, de deur staat voor u open!

open deurVoor wie interesse heeft, staat de deur altijd open. De Remonstrantse Broederschap kent leden, vrienden en belangstellenden. U kunt zich als zodanig laten inschrijven bij de Remonstranten in Schoonhoven of landelijk bij de Broederschap.

Leden: Volwassenen vanaf ca 18 jaar kunnen in de Schoonhovense Remonstrantse Gemeente worden bijgeschreven als lid van de Remonstrantse Broederschap, na ondertekening van de Beginselverklaring, al dan niet voorafgegaan door het schrijven van een persoonlijke geloofsbelijdenis.

Vrienden: Naast leden kent de Broederschap ook vrienden. U kunt vriend worden door u als zodanig te laten inschrijven in het vriendenregister van de Schoonhovense Remonstrantse Gemeente.

Belangstellenden: Mensen, die zich betrokken voelen zonder dat zij zich tot de leden of vrienden rekenen, kunnen zich desgewenst abonneren op het kerkblad. Daarnaast zijn zij welkom bij alle activiteiten en diensten.

Wanneer u overweegt om lid of vriend te worden, kunt u rekenen op de steun en begeleiding van de predikante. Neemt u hiervoor contact op met haar, mevrouw drs. R. Ritmeester, tel. 030.2318301.

Financiën: De Gemeente kan haar activiteiten uiteraard niet realiseren zonder een gezonde financiële basis. Daarom vragen wij van elk lid en elke vriend een minimum jaarbijdrage van € 90,-. In dit bedrag zijn het quotum (dat is de vaste bijdrage, die door onze gemeente per lid/vriend aan de landelijke Broederschap moet worden afgedragen) plus het abonnement van het gemeenteblad begrepen. Boven de minimum bijdrage verwacht de gemeente een vrijwillige bijdrage, afhankelijk van het inkomen. Mocht een bijdrage op bezwaren stuiten, dan kan er een regeling worden getroffen, want financiën mogen geen belemmering vormen om als lid of vriend tot de Gemeente toe te treden.

Het bankrekeningnummers van de Remonstrantse Gemeente zijn: NL09INGB0000136240 en
NL09RABO0134 58 53 56, beide ten name van Remonstrantse Gemeente te Schoonhoven.

Heeft u nog vragen met betrekking tot de financiën, dan kunt u contact opnemen met de penningmeester, Kees de Langen, telefoon 0182 501169.