Commissies

Diaconale commissie
2234720298_7d51c59970_mDiaconaat is een noodzakelijk handelen waarop wij allemaal, mensen in de gemeente, maar ook om ons heen en verder weg, in bepaalde perioden van ons leven zouden moeten kunnen rekenen. Op ieders levensweg zijn hindernissen, waarbij we de uitgestoken hand van een ander nodig hebben om daarna op eigen benen weer verder te kunnen. Zo worden wij betrokken bij het verhaal van Jezus die zelf met open ogen en oren leefde om de nood van de ander op te merken en hen zo hielp dat ze weer verder konden.

De diaconale commissie heeft twee belangrijke doelstellingen, namelijk:

  • Het bevorderen van de diaconale gezondheid van leden en vrienden
  • Het zorgdragen voor een goede besteding van de diaconale middelen, afkomstig van collecten, acties, legaten, giften en dergelijke alsmede het    informeren  van de gemeente hierover ter bevordering van het diaconaal
    bewustzijn.

Contactpersoon: Ria Janse, telefoon: 0182 355544

Contactledencommissie
3019568224_102497c42c_mEen van de pijlers van het kerk-zijn is dat de leden van de kerkelijke gemeente contact hebben met elkaar.
Vanuit het oogpunt van gemeenteopbouw is dit ook erg goed. Zoveel mogelijk leden raken betrokken bij zoveel mogelijk leden. De contactleden werken ook als een schakel tussen leden/vrienden en predikant/kerkenraad. Contactleden kunnen signaleren en zo nodig doorverwijzen naar adequatere hulp. Zij zijn aanspreekpunt voor de gemeenteleden en vrienden. Talenten kunnen ontdekt worden, ideeën doorgegeven. Anderzijds kunnen de contactleden aan hun gemeenteleden berichten doorgeven over bijvoorbeeld het jaarprogramma. Mensen kunnen aangemoedigd worden aan iets mee te doen.

Contactpersoon: Atie Korpershoek, telefoon: 0182-384570.

Gebouwcommissie
De gebouwcommissie heeft als voornaamste taak het gevraagd en ongevraagd adviseren van de kerkenraad over alle zaken die met het gebouw en de inventaris van doen hebben, alsmede het (doen) uitvoeren van onderhoud.

Contactpersoon: Joop de Graaf, telefoon: 0182 384570

Kruispoortcommissie
Deze commissie organiseert bijeenkomsten in het kader van de Kruispoortreeks: een reeks van lezingen, muziekuitvoeringen en andere presentaties, meestal op zondagmiddag. Daarin komen onderwerpen aan de orde, die gericht zijn op of verband houden met het geloof, zij het op een wat andere wijze dan in de kerkdiensten gebruikelijk is.

Contactpersoon: Menno Boetes, telefoon: 0182 385268

Kerstmarktcommissie
Deze commissie verzorgt de organisatie en de catering op de jaarlijkse kerstmarkt.

Contactpersoon: Ria Janse, telefoon 0182 385628.